Danh Sách BCH CLB Doanh Nhân

Danh Sách BCH CLB Doanh Nhân Quảng Ngãi Tại TP.HCM

Danh Sách BCH CLB Doanh Nhân Quảng Ngãi Tại TP.HCM

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NGÃI

CLB DOANH NHÂN QUẢNG NGÃI TẠI TPHCM

Số:  /QĐ/2023/CLBDNQNTPHCM

V/v phân công nhiệm vụ trong thường trực

CLB DNQN Tp.HCM, nhiệm kỳ 2023-2028

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên thường trực

CLB Doanh Nhân Quảng Ngãi tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 20232028

THƯỜNG TRỰC CLB DOANH NHÂN QUẢNG NGÃI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ hoạt động của hội đồng hương, CLB Doanh Nhân Quảng Ngãi tại Tp.HCM;

– Căn cứ Quyết định thành lập thường trực của CLB Doanh Nhân Họ Dương tại Tp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các Ông (Bà) là thường trực CLB Doanh Nhân Quảng Ngãi tạiTp. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

  1. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch CLB : Phụ trách chung.
  2. Ông Đỗ Xuân Quang, Phó chủ tịch; Phụ trách hoạt động từ thiện;
  3. Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó chủ tịch; Phụ trách Hoạt động kết nối ban hội viên;
  4. BS Hoàng Vân, Phó chủ tịch; phụ trách công tác sức khỏe cộng đồng;
  5. Ông Trần Văn Triều, Phó chủ tịch; Phụ trách hoạt động giao thương ;
  6. Dương Thị Kim Liên, Tổng thư ký; Phụ trách công tác tổ chức chung, văn phòng;
  7. Ông Huỳnh Hữu Thạch, Ủy viên thường trực; Phụ trách công tác truyền thông – Sự kiện;

8.Bà Trần Thị Xuân Hoàng, Ủy viên thường trực; thành viên ban giao thương;

9.Ông Nguyễn Xuân Văn, Ủy viên thường trực; thành ban hội viên;

Điều 2. Các Ông (Bà) có tên trong danh sách được phân công phụ trách các hoạt động của CLB Doanh Nhân Quảng Ngãi tại Tp.HCM nhiệm kỳ 2023-2028 phải có trách nhiệm thực hiện công việc được giao theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của CLB Doanh Nhân Quảng tạiTP.HCM;

Điều 3. Các Ông (Bà) được ghi tại Điều 1, Văn phòng CLB Doanh Nhân Quảng Ngãi tại Tp.HCM, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VT.

TM. TT CLB DOANH NHÂN QUẢNG NGÃI TẠI TP. HCM

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

 

                                    Nguyễn Văn Bình