Phát Đạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017

24

Theo Quyết định số 09/2017/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2017 về việc Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thực hiện công văn thông báo đến Quý Cơ quan và toàn thể Cổ đông của Công ty về việc Hội đồng Quản trị đồng ý điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2017.Phát Đạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017

Từ kết quả đạt được trong Quý II/2017, lợi nhuận đạt được của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tăng 30% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/03/2017. Do đó, việc điều chỉnh này là cần thiết và hợp lý.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 được điều chỉnh như sau:

1.         Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/03/2017:

a.         Doanh thu bán hàng và dịch vụ         :           2.008 tỷ đồng

b.         Lợi nhuận trước thuế                       :           420 tỷ đồng

2.         Kế hoạch kinh doanh năm 2017 sau khi điều chỉnh:

a.      Doanh thu bán hàng và dịch vụ            :           3.262 tỷ đồng

b.      Lợi nhuận trước thuế                          :           525 tỷ đồng