Quảng Ngãi: Thu hồi đất dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất

24
UBND tỉnh vừa có quyết định​ thu hồi phần diện tích đất dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất do Công ty TNHH Guang Lian Steel (Việt Nam) làm chủ đầu tư.
Theo đó, thu hồi 269.554m2 diện tích đất của dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất, thuộc các thửa đất tờ trình lục bản đồ địa chính trích từ tờ bản đồ địa chính số 23, 29 xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.Quảng Ngãi: Thu hồi đất dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất
Lý do thu hồi đất là do doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai tại khoản 12, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003; điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (theo nội dung Kết luận thanh tra số 2467/KL-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh).
Giao diện tích thu hồi đất này cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất để Ban Quản lý giao lại đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất Dung Quất quản lý theo quy định.
UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thu hồi hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức có đất bị thu hồi (nếu có) theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉnh lý hồ sơ địa chính.
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất có trách nhiệm lập thủ tục giao lại đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất Dung Quất để quản lý theo quy định.