QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CLB SINH VIÊN

Quy chế hoạt động CLB Sinh Viên Quảng Ngãi Tại TP.HCM

Quy chế hoạt động CLB Sinh Viên Quảng Ngãi Tại TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

  ——- ——-

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2014.  

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN QUẢNG NGÃI

Câu lạc bộ  sinh viên  Quảng Ngãi là một tổ chức tập hợp  sinh viên quê  Quảng Ngãi đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Đồng Hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh.

              CHƯƠNG I 
TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ 

Điều 1. Tên Câu lạc bộ: 

 • Tên chính thức: Câu lạc bộ sinh viên Quảng Ngãi tại TP. HCM
 • Viết tắt: CLB Sinh Viên Quảng Ngãi tại TP. HCM
 • Tên tiếng Anh: Quang Ngai Student Club at Ho Chi Minh City ( viết tắt: QNSC ).
 • Câu lạc bộ có biểu trưng riêng (logo ), biểu trưng có thể thay đổi khi được  sự đồng ý của Ban chủ nhiệm.
 • Trụ sở văn phòng đặt tại: Lầu 1, 2A Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Nội dung hoạt động:

 • Tổ chức hỗ trợ học tập tiến hành các hoạt động văn hóa, giải trí , từ thiện xã hội nhằm tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong câu lạc bộ hỗ trợ cho cộng đồng.
 • Tổ  chức phối hợp sinh viên  Quảng Ngãi  đang học tập của  tất cả các trường tại thành phố Hồ Chí Minh, vận động tham gia vào các chương trình hoạt động chung của Câu lạc bộ.

Điều 3: Chương trình hoạt động của Câu lạc bộ: 

 • Hỗ trợ hướng dẫn lớp sinh viên đàn em mới nhập học, vận động tham gia và các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Hỗ trợ sinh viên cho sinh viên năm 4 tìm chỗ thực tập.
 • Tổ chức tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên Quảng Ngãi tự  1 – 2 lần/ năm.

Tổ chức tốt các chương trình truyền thống như:

 • Tiếp Sức Mùa Thi.
 • Tư Vấn Tuyển sinh.
 • Hội trại sinh viên.

              CHƯƠNG II 
                THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ 

Điều 4: Đối tượng tham gia: 

 • Tất cả các sinh viên Quảng Ngãi đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5: Thủ tục gia nhập: 

 • Để  gia nhập  Câu lạc bộ sinh viên Quảng Ngãi các sinh  viên đăng ký với Câu lạc bộ thông tin cá nhân ( tên, trường học, số điện thoại, mail…) thông qua mẫu đăng ký của Câu lạc bộ.

Điều 6: Quyền của thành viên: 

 • Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.
 • Được xin ra khỏi Câu lạc bộ vì yêu cầu cá nhân, bằng một thư thông báo gởi Ban chủ nhiệm.

Điều 7: Nghĩa vụ của các thành viên: 

 • Thi hành nghiệm chỉnh điều lệ của Câu lạc bộ.
 • Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Góp phần quảng bá và phát triển hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ và tất cả các thành viên, không nhân danh Câu lạc bộ cho nhưng mối quan hệ cá nhân làm ảnh hưởng xấu đến Câu lạc bộ.

               CHƯƠNG III 
                  NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU  HÀNH CÂU LẠC BỘ 

Điều 8: Nguyên tắc hoạt động: 

 • Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển hoạt động chung của Câu lạc bộ.
 • Câu lạc bộ chủ động tiến hành các hoạt động và chịu sự quản lý của Hội Đồng Hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh về mặt tuân thủ luật pháp.
 • Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.

Điều 9: Đại hội thành viên Câu lạc bộ: 

 • Họp một  năm một lần để bầu cử Ban chủ  nhiệm, đề  ra phương hướng hoạt động cho Câu lạc bộ.
 • Khi cần thiết Ban chủ nhiệm có thể triệu tập đại hội bất thường.

Điều 10: Tài chính của Câu lạc bộ: 

 • Ban Chủ Nhiệm cử một thành viên trong Ban Chủ Nhiệm phu trách tài chính  của Câu lạc bộ và một thủ quỹ.
 • Tài chính của Câu lạc bộ huy động từ nhiều  nguồn của cá nhân sinh viên, Hội Đồng Hương, Câu lạc bộ Doanh nhân và các tổ chức xã hội khác.
 • Mỗi 06 tháng/ lần phó chủ nhiệm báo cáo tài chính cho Ban Chủ Nhiệm.

Điều 11: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ: 

 • Ban chủ nhiệm gồm 05 người: 01 chủ nhiệm, 04 phó chủ nhiệm và một số ủy viên.
 • Ban Chủ Nhiệm cử ba người vào Ban thường Vụ để điều hành hoạt động của Câu lạc bộ, trong đó có một phó chủ nhiệm thường trực.
 • Nhiệm kỳ của Ban Chủ Nhiệm là một năm.
 • Sau  khi  kết  thúc  nhiệm  kỳ  đại  hội  thành  viên  Câu  lạc  bộ  bầu  Ban  chủ  nhiệm  mới.

Trong trường hợp thành viên trong Ban chủ nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban chủ nhiệm sẽ bầu bổ sung.

 • Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ đề ra và điều hành toàn bộ các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Sau  khi  ra  trường  các  thành  viên  là  thường  vụ  có  thể  ở  lại một  năm trong  Ban Chủ Nhiệm (nếu được bầu)sau một năm không được ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Chủ Nhiệm nữa và có thể tham gia Ban Cố Vấn.
 • Ban Chủ Nhiệm Câu lạc bộ bầu ra Ban Cố Vấn để hỗ trợ cho Ban Chủ Nhiệm về mặt tổ chức, truyền thông và vận động tài chính, quảng bá hoạt động của Câu lạc bộ.

   CHƯƠNG IV
    ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH

Điều 12:

 • Bản điều lệ này được toàn thể Ban chủ nhiệm đồng ý thông qua ngày  12/07/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2014.
 • Mọi thành viên phải thực hiện đúng điều lệ của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều này.
 • Việc sửa đổi điều lệ phải thông qua sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm.

  T.M BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

                                                                                                        CHỦ NHIỆM                                                                                                                                                  Dương Thị Kim Liên