Thông báo UBND Tỉnh Quảng ngãi chưa tiếp nhận bà con tại TP. HCM về quê

24

Thông báo UBND Tỉnh Quảng ngãi chưa tiếp nhận bà con tại TP. HCM về quê